Start


Informacje o Afryce
Jak po­móc gło­du­ją­cym dzie­ciom w Afryce? Po­lacy wy­rzu­cają rocz­nie około
cztery mln. ton je­dze­nia, czyli mar­nuje się 20–30 proc. żywności.

Wię­cej…

Dziecko w Afryce ma naj­mniej­sze na świe­cie szanse na prze­ży­cie pierw­szego
mie­siąca życia. Naj­więksi za­bójcy – za­pa­le­nie płuc i biegunki.

Wię­cej…

Co pięć se­kund z po­wodu nie­do­ży­wie­nia i zwią­za­nych z tym cho­rób umiera
w Afryce jedno dziecko.

Wię­cej…

42 mln dzieci w Afryce Sub­sa­ha­ryj­skiej nie może uczęsz­czać do szkoły.
Po­ziom anal­fa­be­ty­zmu sięga 40 proc.

Wię­cej…

In­for­ma­cje
o Afryce
Dzieci w Afryce.
Umrą, za­nim
za­czną żyć
Woda,
je­dze­nie, życie
Brak edu­ka­cji,
brak szansy