Komu pomagamy

Pol­ska Fun­da­cja dla Afryki po­wstała, aby chro­nić zdro­wie i życie miesz­kań­ców Afryki.

Swoją mi­sję wi­dzimy w po­ma­ga­niu Afry­ka­nom po­przez or­ga­ni­za­cje czy­niące do­bro na kon­ty­nen­cie afrykańskim:

or­ga­ni­za­cję zbió­rek pie­nię­dzy na pro­jekty prze­pro­wa­dzane w Afryce,

do­fi­nan­so­wa­nie bu­dowy szkół, szpi­tali, wo­do­cią­gów i in­nych obiek­tów, które będą słu­żyć spo­łecz­no­ściom lokalnym,

fun­do­wa­nie sty­pen­diów edu­ka­cyj­nych i pro­gram szcze­pień dla dzieci.

Je­ste­śmy łączni­kiem po­mię­dzy or­ga­ni­za­cjami dzia­ła­ją­cymi lo­kal­nie i ludźmi, któ­rzy chcą po­ma­gać. Mamy na­dzieję, że dzięki dar­czyń­com, któ­rych uda nam się po­zy­skać, or­ga­ni­za­cje dzia­ła­jące w Afryce będą mo­gły efek­tyw­nie wy­ko­rzy­stać swoją wie­dzę, zna­jo­mość po­trzeb i wa­run­ków, aby po­pra­wić ja­kość życia miesz­kań­ców kontynentu.

Za­pra­szamy za­tem do współ­pracy or­ga­ni­za­cje dzia­ła­jące w Afryce.

Wnio­ski pro­simy kie­ro­wać na ad­res ma­ilowy: fundacja@pomocafryce.org lub li­stow­nie na ad­res sie­dziby Fun­da­cji. Pro­simy opi­sać pro­jekt, wy­ja­śnić, dla­czego jest istotny, na­pi­sać, gdzie i do kogo jest ad­re­so­wany, ile osób sko­rzy­sta z jego re­ali­za­cji, jaka jest war­tość in­we­sty­cji i ja­kie ocze­ki­wane do­fi­nan­so­wa­nie z na­szej strony.

Zre­ali­zo­wane projekty:


2014

 1. Do­ży­wia­nie dzieci w He­lo­cie (Togo)
 2. Bu­dowa szkoły kra­wiec­kiej w He­lo­cie (Togo)
 3. Leki dla ap­teki w Sa­oudé (Togo)
 4. Bu­dowa przed­szkola w Awan­djelo (Togo)
 5. Od­bu­dowa szkoły kra­wiec­kiej po po­ża­rze – Pa­go­uda (Togo)
 6. Ope­ra­cja Luca Pel­pe­nama Es­so­ha­nama (Togo)
 7. Wy­ży­wie­nie dla miesz­kań­ców domu dziecka w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 8. Od­bu­dowa szkoły dla 550 uczniów w An­di­lambe (Madagaskar)
 9. Ko­lek­tory so­larne dla ośrodka zdro­wia w Es­sengu (Kamerun)
 10. Go­spo­dar­stwo dla domu sie­rot w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 11. Ma­szyny braj­low­skie dla nie­wi­do­mych dzieci z Ki­beho (Rwanda)
 12. Woda i elek­trycz­ność dla sie­ro­cińca w Ki­sumu (Kenia)


2015

 1. Bu­dowa ośrodka zdro­wia w Cha­mi­lali (Zambia)
 2. Pro­jekt rol­ni­czy w Nganke (Kamerun)
 3. Bu­dowa szkoły w Yamfo (Ghana)
 4. Zbu­dujmy szkoły! (Mam­pi­kony, Madagaskar)
 5. Bu­dowa kuchni dla cho­rych w ośrodku zdro­wia w Ru­shaki (Rwanda)
 6. Bu­dowa 35 studni w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 7. Leki i od­czyn­niki dla cho­rych na aids w Es­sengu (Kamerun)
 8. Ra­tu­nek dla sie­ro­cińca w Na­kuru (Kenia)
 9. Bu­dowa sta­wów ryb­nych w Atoku (Kamerun)
 10. Leki dla ap­teki w Lome (Togo)
 11. Bu­dowa po­ro­dówki w Do­kpale (Wy­brzeże Ko­ści Słoniowej)
 12. Po­moc la­bo­ra­to­riom w ośrod­kach zdro­wia (Togo)
 13. Sprzęt la­bo­ra­to­ryjny dla ośrodka zdro­wia w Cha­mi­lali (Zambia)
 14. Re­mont szkoły w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 15. Do­ży­wia­nie sie­rot w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 16. Bu­dowa ole­jarni w Ayos (Kamerun)
 17. Bu­dowa przy­chodni w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 18. Mleko dla dzieci ma­tek za­ra­żo­nych wi­ru­sem HIV (Kamerun)
 19. Bu­dowa szkoły sto­lar­skiej w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 20. Bu­dowa uję­cia wody w To­a­ma­sina (Madagaskar)
 21. Re­mont i uru­cho­mie­nie młyna w He­lo­cie (Togo)
 22. Bu­dowa studni dla szkoły w Nde­lele (Kamerun)


2016

 1.  Roz­bu­dowa ośrodka zdro­wia w Bas­sar (Togo)
 2. Le­cze­nie i edu­ka­cja Johna (Togo)
 3. Ga­bi­net le­kar­ski (Togo)
 4. Za­kup kom­pletu ma­szyn do młyna w Man­da­mie (Kamerun)
 5. Bu­dowa przed­szkola w Ma­ganzo Ushi­rombo (Tanzania)
 6. Na­prawa kuchni w cen­tral­nym wię­zie­niu w Ba­fo­us­sam (Kamerun)
 7. Bu­dowa na­stęp­nych 27 studni w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 8. Re­mont i bu­dowa szkół w Mba­ibere (Re­pu­blika Środkowoafrykańska)
 9. Bu­dowa domu dziecka w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 10. Na­kar­mić nie­wi­dome dzieci w Si­loe (RPA)
 11. Cen­trum dla opusz­czo­nych dzieci w Bu­kanga (Tanzania)
 12. Po­moc w do­fi­nan­so­wa­niu ksią­żek oraz po­mocy edu­ka­cyj­nych dla ośrodka w Bo­uar (Re­pu­blika Środkowoafrykańska)
 13. Za­kup środka trans­portu dla cen­trum zdro­wia w Ru­sha­kach (Rwanda)
 14. Wy­po­sa­że­nie przy­chodni w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 15. Re­mont szkoły w An­ka­zo­abo (Madagaskar)
 16. Apa­rat do elek­tro­fo­rezy krwi dla przy­chodni w Lome (Togo)
 17. Ho­dowla dro­biu dla sie­ro­cińca w Jaunde (Kamerun)
 18. Ak­cja od­ro­ba­cza­nia po­nad dzie­się­ciu ty­sięcy osób (Madagaskar)
 19. Sprzęt me­dyczny dla szpi­tala Holy Fa­mily w Nkaw­kaw (Ghana)
 20. Bu­dowa szkoły w Ki­ruddu (Uganda)
 21. To­a­lety dla szkoły w Sub­u­kii (Kenia)


2017

 1. Wy­syłka bu­tów do wio­ski Chamuka (Zambia)
 2. Prze­no­śne USG ra­tuje życie i zdro­wie ko­biet w Lome (Togo)
 3. Wy­po­sa­że­nie ośrodka dla nie­peł­no­spraw­nych dzieci w Lai (Czad)
 4. Bu­dowa in­ter­natu dla stu­den­tów w Ma­ha­janga (Madagaskar)
 5. Cen­trum me­dyczne w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 6. Do­stęp do czy­stej wody dla dzieci w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 7. Woda dla cen­trum me­dycz­nego w Sa­bou (Bur­kina Faso)
 8. Za­kup mleka dla 20 ma­tek se­ro­po­zy­tyw­nych w Es­sengu (Kamerun)
 9. Sprzęt spor­towy dla mło­dych spor­tow­ców w Mku­shi (Zambia)
 10. Sala kom­pu­te­rowa dla uczniów w Ndiem­bou (Kamerun)
 11. Bu­dowa kuchni dla szkoły w Abong-Mbang (Kamerun)
 12. Po­moc dla ośrodka dla dzieci ulicy w Lu­enie (Angola)
 13. Ko­lek­tory sło­neczne dla Domu Dziecka w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 14. Stud­nia dla szkoły i szpi­tala w Yum­bii (Kongo)
 15. Wy­po­sa­że­nie przy­chodni w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 16. So­lary dla przy­chodni zdro­wia w Ayos (Kamerun)
 17. Wy­na­gro­dze­nie dla na­uczy­cieli wiej­skich szkół pod­sta­wo­wych w oko­li­cach Ba­fo­us­sam (Kamerun)
 18. Po­moc dla Cen­trum Matki i Dziecka w Bo­uar (CAF)
 19. Za­kup agre­gatu prą­do­twór­czego dla mia­sta Bélabo (Kamerun)
 20. Bu­dowa zbior­nika na wodę dla ośrodka zdro­wia w Ayos (Kamerun)
 21. In­sta­la­cja dwóch cy­stern dla lud­no­ści w Ga­ta­rze (Burundi)
 22. Mi­sja me­dyczna w Sang­me­li­mie (Kamerun)
 23. Współ­fi­nan­so­wa­nie od­wiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)
 24. Za­kup spa­warki da Je­ana No­ela z Mba­ikoro (Re­pu­blika Czadu)
 25. Za­kup sztucz­nej szczęki dla He­lene z Ngu­ele­men­do­uki (Kamerun)
 26. Bu­dowa szkoły w Do­rze (Etiopia)
 27. Za­kup sa­mo­chodu dla ośrodka zdro­wia w Wiaga (Ghana)
 28. Bu­dowa pa­wi­lonu wie­lo­funk­cyj­nego w szkole w Abong-Mbang (Kamerun)
 29. Ra­to­wa­nie życia nie­do­ży­wio­nych dzieci w Mam­pi­kony (Madagaskar)
 30. Wy­po­sa­że­nie Cen­trum Dzie­cię­cego w Ki­thatu (Kenia)


2018

 1. Do­ży­wia­nie za­gło­dzo­nych dzieci w Mam­pi­kony (Madagaskar)
Print Friendly