Aktu­al­na zbiórka:

Budo­wa szko­ły w slum­sie Korongocho

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 576 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: NAIRO­BI, KENIA

WIĘ­CEJ...

Budowa mostu w Ebase-Bajoh (Kamerun)
MOST

LICZ­BA PROJEKTU:
5000 MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 16/2023

WIĘCEJ... 
Szkoła i internat w Ambohinihaonana (Madagaskar)
SZKO­ŁA I INTERNAT

LICZ­BA PROJEKTU:
350 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2023

WIĘCEJ... 

Aktu­al­na zbiórka:

Budo­wa szko­ły
w slum­sie Korongocho

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 476 UCZNIÓW
MIEJ­SCE: NAIRO­BI, KENIA

WIĘ­CEJ...

Budowa mostu w Ebase-Bajoh (Kamerun)
MOST

LICZ­BA PROJEKTU:
5000 MIESZKAŃCÓW

MIEJ­SCE:
KAMERUN

NR PRO­JEK­TU: 16/2023

WIĘCEJ... 
Szkoła i internat w Ambohinihaonana (Madagaskar)
SZKO­ŁA I INTERNAT

LICZ­BA PROJEKTU:
350 UCZNIÓW

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 15/2023

WIĘCEJ... 
Głód na Madagaskarze

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 

Przy­go­to­wa­li­śmy pół milio­na obia­dów w rok! Bo nie­do­ży­wie­nie to naj­bar­dziej wyle­czal­na cho­ro­ba świa­ta – a głód, nie­ste­ty, wciąż zabi­ja... Nie jest to pro­blem, któ­ry nas nie doty­czy. Nie jest to pro­blem czę­ści świa­ta, z któ­rą nic nas nie łączy. Ale przede wszyst­kim: nie jest to pro­blem, na któ­ry nie mamy wpły­wu! WIĘ­CEJ...

Charlie

Char­li­ne z trój­ką rodzeń­stwa (Anta­na­na­ry­wa, sto­li­ca Mada­ga­ska­ru) nie posia­da­li dosłow­nie nicze­go. Miesz­ka­li z cho­rą mamą w chle­wi­ku w oto­cze­niu zwie­rząt. Nie­raz dobrzy ludzie dawa­li im tro­chę kuku­ry­dzy czy manio­ku. Wygło­dzo­ne dzie­ci zosta­ły odna­le­zio­ne przez sio­strę Mał­go­rza­tę, misjo­nar­kę. Teraz miesz­ka­ją w domu dziec­ka i cho­dzą do szko­ły. Nie były przy­zwy­cza­jo­ne, że moż­na najeść się do syta i trze­ba było wyda­wać im jedze­nie w odpo­wied­nich por­cjach. Dzie­ci cho­wa­ły też żyw­ność pod podusz­kę, co jest typo­we, gdy dłu­go cier­pi się głód.

200

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

LUCIAN­NE

MIREL­LE

MANU­EL­LE

Misja medycz­na

Kia­ba­ka­ri, Tanzania

Ogląd­nij!

Marzy mi się schabowy!

Przy­szkol­na far­ma w Kia­ba­ka­ri (Tan­za­nia)

Obej­rzyj!

Opo­wie­ści afrykańskie

Wysy­pi­sko w sto­li­cy Madagaskaru

Obej­rzyj!

Ani raj, ani pingwiny

Mada­ga­skar ma podwój­ne­go pecha: nie dość, że jest w czo­łów­ce naj­bied­niej­szych kra­jów świa­ta, to jesz­cze wie­le ludzi nie przyj­mu­je tego do wia­do­mo­ści. WIĘ­CEJ...

Żeby mieć kogoś, kto by mnie szukał

Yeji­de z Nige­rii ma wszyst­ko: stu­dia, wła­sny biz­nes, dom wynaj­mo­wa­ny z uko­cha­nym mężem. Wszyst­ko to runie, gdy nie będzie mogła zajść w cią­żę. WIĘ­CEJ...