Fot.: Rin­dra Rambelson

Doży­wia­nie 1500 głod­nych
dzie­ci na Madagaskarze

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 1500 DZIE­CI

MIEJ­SCE: MADA­GA­SKAR

ROK: 2021

WIĘ­CEJ...

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
POSIŁ­KI DLA WIĘŹNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 58/2020

WIĘCEJ... 
Pomoc rodzącym kobietom w RŚA
POMOC KOBIE­TOM

LICZ­BA PROJEKTU:
30 PRÓŻNOCIĄGÓW

MIEJ­SCE:
RŚA

NR PRO­JEK­TU: 01/2021

WIĘCEJ... 

LICZ­BA PROJEKTU:

1500 DZIE­CI

MIEJ­SCE:

MADA­GA­SKAR

ROK: 2021

WIĘ­CEJ...

Posiłki dla więźniów w Port-Berge (Madagaskar)
POSIŁ­KI DLA WIĘŹNIÓW

LICZ­BA PROJEKTU:
50 OSADZONYCH

MIEJ­SCE:
MADAGASKAR

NR PRO­JEK­TU: 58/2020

WIĘCEJ... 
Brak wody

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 
BRAK WODY – PRZE­CIĘT­NY DYSTANS, JAKI MIESZ­KAŃ­CY AFRY­KI MUSZĄ PRZE­BYĆ PO WODĘ, TO 6 KM. MIESZ­KAŃ­CY AFRY­KI SUB­SA­HA­RYJ­SKIEJ TRA­CĄ 40 MILIAR­DÓW GODZIN ROCZ­NIE NA ZDO­BY­CIE WODY; TO TYLE, CO ROCZ­NY CZAS PRA­CY CAŁEJ SIŁY ROBO­CZEJ WE FRAN­CJI. WIĘ­CEJ...

Simi­no uro­dził się w Tsi­mi­ja­ly — wsi w buszu na Mada­ga­ska­rze. Ma 11 lat. Ukoń­czył dwie kla­sy w pań­stwo­wej szko­le. W związ­ku z coraz trud­niej­szą sytu­acją w pan­de­mii w zeszłym roku prze­rwał naukę. Jego tato zmarł na mala­rię. Mama od kil­ku lat jest obłoż­nie cho­ra i nie wycho­dzi z domu. Ma na utrzy­ma­niu 4 dzie­ci. Sie­dząc na zie­mi, przy­go­to­wu­je posi­łek dla dzie­ci i robi pra­nie. We wszyst­kim poma­ga bab­cia, któ­ra też już jest bar­dzo spra­co­wa­na. Dzie­ci poma­ga­ją, pra­cu­jąc na polu ryżo­wym, ale to nie daje dużych docho­dów. Rodzi­na czę­sto cier­pi głód.

100

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRYKĘ!

JEAN NOEL

Jean Noel

MAMA HELE­NE

JEAN RAN­DRIA­NA­RI­SOA

Jean Randrianarisoa

4 godzi­ny dzien­nie do szkoły?

Zbu­duj­my razem szko­łę dla 600 dziew­cząt w Zambii

Ile zro­bi­li­śmy razem?

Szpi­tal na 100 łóżek
na Mada­ga­ska­rze

W Bouar w RŚA

Wspar­li­śmy szko­łę muzyczną