Pomoc, która działa
Fot.: Piotr Żurek

ZAMIAST KARA­BI­NÓW,

DO SZKO­ŁY
WYKOŃ­CZE­NIE SZKO­ŁY MUZYCZ­NEJ

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 107 OKIEN
MIEJ­SCE: BOUAR, RŚA
WIĘ­CEJ...

Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania)
SPRZĘT ROL­NI­CZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
170 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)
ŁAŹ­NIE DLA WIĘ­ZIE­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
360 OSA­DZO­NYCH

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...

ZAMIAST KARA­BI­NÓW,
DO SZKO­ŁY

WYKOŃ­CZE­NIE SZKO­ŁY MUZYCZ­NEJ

LICZ­BA PRO­JEK­TU: 107 000 OKIEN
MIEJ­SCE: BOUAR, RSA
WIĘ­CEJ...

Sprzęt rolniczy dla ubogich w Kiabakari (Tanzania)
SPRZĘT ROL­NI­CZY

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
170 000 ZŁ

MIEJ­SCE:
KIA­BA­KA­RI, TAN­ZA­NIA

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Remont łaźni w Bafoussam (Kamerun)
ŁAŹ­NIE DLA WIĘ­ZIE­NIA

LICZ­BA PRO­JEK­TU:
360 OSA­DZO­NYCH

MIEJ­SCE:
BAFO­US­SAM, KAME­RUN

ROK: 2020

WIĘ­CEJ...
Brak wody

JEST TYLE POWO­DÓW,
BY WSPIE­RAĆ

 
BRAK WODY – PRZE­CIĘT­NY DYSTANS, JAKI MIESZ­KAŃ­CY AFRY­KI MUSZĄ PRZE­BYĆ PO WODĘ, TO 6 KM. MIESZ­KAŃ­CY AFRY­KI SUB­SA­HA­RYJ­SKIEJ TRA­CĄ 40 MILIAR­DÓW GODZIN ROCZ­NIE NA ZDO­BY­CIE WODY; TO TYLE, CO ROCZ­NY CZAS PRA­CY CAŁEJ SIŁY ROBO­CZEJ WE FRAN­CJI. WIĘ­CEJ...

ManjarisoaMan­ja­ri­soa miesz­ka w chat­ce z bam­bu­sa w Mapi­ko­ny (Mada­ga­skar). Rodzi­ce dziew­czyn­ki wycho­wu­ją dzie­się­cio­ro dzie­ci. Nie potra­fią pisać i czy­tać, ale cięż­ko pra­cu­ją przy upra­wie ryżu i cebu­li.

Nie­ste­ty, to czę­sto nie wystar­cza na pod­sta­wo­we wyży­wie­nie, nie mówiąc już o edu­ka­cji dzie­ci. Man­ja­ri­soa marzy o lal­ce. W ich wsi nie ma prą­du, radia i tele­wi­zji. Kie­dyś na pla­cu wyświe­tla­no film. Pamię­ta każ­dy szcze­gół. Widzia­ła, jak jed­na z boha­te­rek bawi­ła się lal­ką. Odtąd Man­ja­ri­soa chcę mieć taką lal­kę. Z rodzeń­stwem bawią się co naj­wy­żej kamie­nia­mi.

100

LICZ­BA
ZRE­ALI­ZO­WA­NYCH
PRO­JEK­TÓW

0

LICZ­BA KRA­JÓW,
W KTÓ­RYCH
POMA­GA­MY

50

LICZ­BA
ZBU­DO­WA­NYCH
STUD­NI

BĄDŹ NA BIE­ŻĄ­CO Z PRO­JEK­TA­MI, KTÓ­RE ZMIE­NIA­JĄ AFRY­KĘ!

JEAN NOEL

Jean Noel

MAMA HELE­NE

JEAN RAN­DRIA­NA­RI­SOA

Jean Randrianarisoa

Ile zro­bi­li­śmy razem?

Nikt nie poli­czy
uśmie­chów dzie­ci

Tak dzia­ła­my!